Editorial Board

Editor in Chief

Kuang Hui Chiu National Taipei University, Taiwan

Editorial Board (alphabetical order of first name)

Alexander Decker Technische Hochschule Ingolstadt, Germany
Cheng-Hsun Ho National Taipei University, Taiwan
Chi-Feng Tai National Chiayi University, Taiwan
Chih-Chin Liang National Formosa University, Taiwan
Chun-Der Chen Ming Chuan University, Taiwan
Hsiu-Li Liao Chung Yuan University, Taiwan
JenRuei Fu National Kaohsiung university of science and technology, Taiwan
Jessica HF Chen National Chinan University, Taiwan
Kai Wang National University of Kaohsiung, Taiwan
Kuangnen Cheng Marist College, U.S.A.
Kuo-Feng Wu National Taipei University of Business, Taiwan
Li-Ting Huang Chang Gung University, Taiwan
Maji Rhee Waseda University, Japan
Matthias Bernhard Schulten Furtwangen University, Germany
Ming-Kuei Huang Forward-Tech, Taiwan
Mohamed Hamdoun Dhofar University, Oman
Ramayah Thurasamy Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ReiYao Wu Shih Hsin University, Taiwan
RS SHAW Tamkang University, Taiwan
Shu-Chen Yang National University of Kaohsiung, Taiwan
Sze-hsun Sylcien Chang National Taipei University of Business, Taiwan
Wenchieh Wu Ruey Lung Life Business Co. Ltd., Taiwan
Yao-Chung Yu Da-Yeh University, Taiwan
Zulnaidi Yaacob University Sains Malaysia, Malaysia